[Documents menu] Documents menu

Date: Wed, 4 Nov 1998 15:14:41 -0800 (PST)
From: Robert Corbett <bcorbett@netcom.com>
Subject: Kreyol without toil
To: Bob Corbett <bcorbett@netcom.com>
Message-ID: <Pine.3.89.9811041515.A6111-0100000@netcom9>

From: Emmanuel W. Vedrine <evedrine@hotmail.com>

Espresyon idyomatik ak fraz vebal
(Idioms with verbal phrases)

From Emmanuel Vedrine, 4 November 1998

abondone yon fanmi:to abandon a family
abandone yon zanmi:to forsake a friend
abite nan yon katye:to live in a neighborhood
abite nan yon kay:to live in a house
abitwe ak chalE:to accustom to (the) heat
abiye yon mannken:to dress a mannequin
abiye yon timoun:to dress a child
abize yon timoun:to abuse a child
abize yon inosan:to abuse an innocent person
abOde yon moun:to approach someone
abOde yon pwoblEm:to approach a problem
aboli esklavay:to abolish slavery
aboli yon lwa:to abrogate a law
absObe grEs:to blot grease
acheve yon pwojE:to complete a work
achte chat nan sak (nan makout):to buy a pig in a poke
achte figi yon moun:to flatter someone
achte yon aparEy televizyon:to buy a T.V set
achte yon kay:to buy a house
admEt yon tO:to admit a guilt
admire yon moun:to admire someone
adopte yon timoun:to adopt a child
adore imaj taye:to worship idols
afekte yon moun :to affect someone
afekte yon rezilta:to have an effect on an outcome
afiche yon anons:to post a notice
aflije pa yon mOtalite:to lament on a death
agrandi yon chanm kay:to widen a room
agrandi yon imaj:to magnify an image
agrave yon maladi:to aggravate an illness
agrave yon sitiyasyon:to complicate a matter
y agrese yon moun:to harass someone
aji ak sajEs:to act wisely
y aji kOm enbesil:to act like a fool
aji san reflechi:to act without thinking
aji tankou bEt:to act like animals
ajiste yon pyEs:to adjust a part
ajoute sEl nan manje:to add salt to food
ajoute yon mo:to add a word, to insert a word
akize yon moun:to accuse someone
akize yon moun pou yon bagay:to accuse s.o for sth.
akize yon prezidan:to impeach a president
akOde yon moun azil politik:to grant political asylum to s.o
akomode yon vizitE:to accomodate a guest
akonpli yon bi:to reach a goal
akonpli yon misyon:to accomplish a mission
akonpli yon pwomEs:to fulfill a promise
akouche yon timoun:to give birth to a child
aksantye sou yon mo:to stress on a word
akselere yon vitEs:to accelerate a speed
ale-vini:to go back and and forth (also: fE ale-vini)
ale fE vakans:to on vacation
ale fE yon pwomnad:to go for a walk
ale bwachat:to kick the bucket, to die
ale-chEche:to fetch
ale dousman:to go slowly
ale kay yon zanmi:to go over a friend house
ale legliz:to go to church
ale lekOl:to go to school
ale nan inivEsite:to go to university, college
ale nan lesiv:to go to the laundry (also: al fE lesiv)
ale nan rekreyasyon:to go out for recess
ale nan repetisyon:to rehearsal
ale nan sinema:to go to the movies
ale tou dwat:to go straight; go straight
alonje yon kOd:to lengthen a rope
ame jouk nan dan:to be well armed
ame yon sOlda:to arm a soldier
amelyore yon kondisyon:to improve a situation
analize yon pwoblEm:to consider a problEm
analize yon dokiman:to analyse a document
analize yon sitiyasyon:to analyze a situation
anbrase yon moun:to hug someone; to kiss someone
anchene yon chen:to chain a dog
anchene yon prizonye:to put a prisoner in chains
andoye yon ti sik nan kafe a:put a little sugar in the coffee
anfEmen yon apatman:to lease an apartment
andose yon chEck:to endorse a check
anfante yon timoun:to give birth to a child
anfonse yon pOt:to break in a door
anfounen bisuit:to bake bread
angrese yon kochon:to fatten a pig
anile yon kontra:to void a contract
anile yon randevou:to cancel an appointment
anile yon match:to cancel a game
anile yon vOl:to cancel a flight
ankadre yon foto:to frame a picture
ankadre yon tablo:to frame a painting
ankouraje patisipasyon:to encourage participation
ankouraje yon moun:to encourage someone
anlve yon kouvEti:to remove a cover
anlve yon tach:to brush off a spot
amadwe yon moun fE yon bagay:to persuade someone to do sth.
anonse Levanjil:to preach the Gospel
anonse yon nouvEl:to announce the news
anpAn gaz:to run out of gas
anpAn kawotchou:to have a flat tire
anpAn lajan:to run out of money
anpile bwat sa yo la a:stack the boxes here.
anpile fatra:to pile up trash
antre a se kenz goud:the admission is fifteen goud.
antre nan politik:to go into politics
antre nan yon biwo:to get in an office
antre nan yon ekip:to join a team
antre nan yon kay:to enter a house
antre nan yon pOt:to enter through a door
antre nan yon sendika:to enter the union
antre sou pwopriyete yon moun:to trespass on s.o's property
antrene yon sOlda:to train a soldier
antreprann yon vwayaj:to go on a trip
anvayi ak dlo:to be overflooded
anvayi yon vil:to invade a city
anvi fE yon bagay:to feel like doing sth.
anvizaje yon bagay:to envy something
anvizaje gen yon bagay:to look forward to have sth.
anwole nan lame:to enlist (s.o) in the army
apateni a yon Oganizasyon:to belong to an organization
apEsi yon moun:to catch a glimpse of someone
apiye sou yon poto:to lean against a pole
apiye yon kandida:to back up a candidate
apiye yon moun:to support someone
aplike yon lwa nan yon ka patikilye: to apply a law to a particular case
aplike pou yon travay:to apply for a job
aplodi nan yon match:to cheer at a game
aplodi yon diskou:to applaud a speech
aprann li ak ekri:to learn how to read and write
aprann yon bagay pa kE:to lean sth. by heart
aprann yon lang:to learn a language
aprann yon metye:to learn a trade
aprann vit:to learn fast
apwouve yon nominasyon:to confirm an appointment
apwouve yon bagay ofisyElman:to agree formally to sth.
apwouve yon kontra:to ratify a contract
apwouve yon demann:to approve a request
arete yon moun:to arrest someone
asepte yon bagay:to accept something
asepte fE yon bagay:to accept to do sth.
asepte yon desizyon:to compromise on a decision
asepte yon pwopozisyon:to accept a suggestion
asire yon kay:to ensure a house
asire yon maching:to ensure a car
asite yon reyinyon:to attend a meeting
asite yon moun nan yon travay:to help s.o with the work
asosye ak zenglendo (vOlE):to associate with thieves
atake yon Enmi:to attack an enemy
atake yon moun:to attack someone
atake yon pwoblEm:to tackle a problem
atann sa k ap rive:to expect what is going to happen
atenn yon bi:to achieve one's goal
ateri yon avyon:to land an airplane
atrap yon boul:to catch a ball
atrape yon grip:to catch a cold
atrape yon maladi:to catch a disease
awoze tE:to irrigate land